فلنج

با کیفیت ترین فلنج

shiralat

فلنج جوشی PN10

shiralat

فلنج جوشی PN16

shiralat

فلنج دنده ای PN10

shiralat

فلنج دنده ای PN16