اتصالات جوشی

با کیفیت ترین اتصالات جوشی

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "8×"10

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "6×"10

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "6×"8

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "5×"8

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "4×"8

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "5×"6

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "4×"6

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "3×"6

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "4×"5

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "3×"5

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 2.1/2×"5

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "3×"4

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 2.1/2×"4

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "2×"4

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/2×"4

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/4×"4

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "1×"4

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 2.1/2×"3

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "2×"3

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/2×"3

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/4×"3

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "1×"3

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "2×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/2×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/4×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "1×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/2×"2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/4×"2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "1×"2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4×"2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2×"2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/4×1.1/2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "1×1.1/2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4×1.1/2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2×1.1/2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/4×"1

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/4×3/4

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1.1/4×1/2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "1×1/2

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز "1×3/4

shiralat

تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2×3/4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1/2×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 3/4×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز "1×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1.1/2×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1.1/4×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز "2×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 2.1/2×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز "3×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1/2×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 3/4×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز "1×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1.1/2×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1.1/4×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز "2×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 2.1/2×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1/2×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 3/4×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز "1×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز "2×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1.1/2×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1.1/4×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1/2×"2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 3/4×"2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز "1×"2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1.1/4×"2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1.1/2×"2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1/2×1.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 3/4×1.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز "1×1.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1.1/4×1.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1/2×1.1/4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 3/4×1.1/4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز "1×1.1/4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1/2×"1

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 3/4×"1

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 20 سایز 1/2×3/4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1/2×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 3/4×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1.1/2×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز "1×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1.1/4×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز "2×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 2.1/2×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز "3×"4

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1/2×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 3/4×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز "1×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1.1/4×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1.1/2×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز "2×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 2.1/2×"3

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1/2×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 3/4×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز "1×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1.1/2×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1.1/4×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز "2×2.1/2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 1/2×"2

shiralat

تبدیل جوشی مانیسمان رده 40 سایز 3/4×"2

فروشگاه لوازم ساختمان عرضه کننده محصولاتی باکیفیت و همچنین با بهترین قیمت در تمام کشور هست.
تاریخچه اتصالات جوشی

اتصالات جوشی بیش از 50 سال است که برای اسکت ساختمان به دلیل مستحکم بودن و یا برای متصل کردن آن ها و یا دو لوله استفاده می شدند.

جنس اتصالات جوشی

جنس قطعات به کار رفته در اتصالات جوشی از فولاد یک تکه می باشند تا در برابر بسیاری از محصولات مستحکم باشند.

اتصالات جوشی همان طور که می دانید اتصالات جوشی به دلیل مستحکم بودنشان در اسکلت ساختمان و اتصال آن ها به یکدیگر و یا دو لوله به یکدیگر می باشد.

انواع اتصالات جوشی

اتصالات جوشی شامل انواع مختلف می باشد که ما اصلی پرکاربردترین های این  اتصالات را برای شما عزیزان نام می بریم:

1-زانوی 90درجه (LR)

2-زانو 90درجه (SR)

3-زانو 45 درجه

4-زانو 180 درجه (LR)

5-زانو 180 درجه (SR)

6-سه راهی هم اندازه (Equal Tee)

7-سه راهی کاهنده ( Reducing Tee )

8-تبدیل کاهنده هم مرکز(Concentric Reducer)

9-تبدیل کاهنده غیر هم مرکز (Eccentric Reducer)

10-درپوش (Cap)

کاربرد اتصالات جوشی

از اتصالات جوشی معمولا برای اسکلت ساختمان و یا اتصال آن ها و یا دو لوله به یکدیگر استفاده می کنند.

اتصالات جوشی به دلیل مستحکم بودنشان در بسیاری از جاهای مختلف استفاده می کنند.

برای ارتباط با ما

برای خرید اتصالات جوشی با بهترین قیمت و کیفیت و با بالاترین تخفیف همچنین از بزرگ ترین نمایندگی اتصالات جوشی با فروشگاه لوازم ساختمان تماس بگیرید تا از محصولات ویژه این فروشگاه بهره مند شوید.  

شماره تماس (تلفن همراه):

09122339423

09365833005

شماره تماس (تلفن ثابت):

55580447

55580448

55580449

نویسنده: امیرحسین امینی یکتا                           Lavazemesakhteman.com