محصولات KAS

با کیفیت ترین محصولات KAS

shiralat

شیر هواگیری اتوماتیک (ایرونت) KAS

shiralat

شیر صافی دار KAS

shiralat

شلنگ خرطومی فلکسی 50CM به KAS 100CM

shiralat

شلنگ خرطومی فلکسی 40CM به KAS 80CM

shiralat

شلنگ خرطومی فلکسی 30CM به KAS 60CM

shiralat

شیر ایرونت (هواگیری اتوماتیک) KAS سایز 1/2

shiralat

شیر صافی دار KAS سایز "2

shiralat

شیر صافی دار KAS سایز 1.1/2

shiralat

شیر صافی آب دار سایز 1.1/4

shiralat

شیر صافی دار KAS سایز "1

shiralat

شیر صافی دار KAS سایز 3/4

shiralat

شیر صافی آب دار سایز 1/2

shiralat

خرطومی فلکسی 30CM به KAS 60CM سایز 1/2

shiralat

خرطومی فلکسی 30CM به 60CM مهره برنجی KAS سایز "1

shiralat

خرطومی فلکسی 50CM به 100CM مهره برنجی KAS سایز "1

shiralat

خرطومی فلکسی 50CM به 100CM مهره برنجی KAS سایز 1/2

shiralat

خرطومی فلکسی 30CM به KAS 60CM سایز 1/2

shiralat

خرطومی فلکسی 30 به 60 مهره برنجی KAS سایز 3/4

shiralat

خرطومی فلکسی 30 به 60 مهره برنجی KAS سایز 1/2

shiralat

خرطومی فلکسی 50CM به KAS 100CM سایز "1

shiralat

خرطومی فلکسی 50CM به KAS 100CM سایز 3/4

shiralat

خرطومی فلکسی 50CM به KAS 100CM سایز 1/2

shiralat

خرطومی فلکسی 40CM به KAS 80CM سایز "1

shiralat

خرطومی فلکسی 40CM به KAS 80CM سایز 3/4

shiralat

خرطومی فلکسی 40CM به KAS 80CM سایز 1/2

shiralat

خرطومی فلکسی 30CM به KAS 60CM سایز "1

shiralat

خرطومی فلکسی 30CM به KAS 60CM سایز 3/4

shiralat

خرطومی فلکسی 50CM به KAS 100CM ضد زنگ سایز 1/2

shiralat

خرطومی فلکسی 30CM به KAS 60CM ضد زنگ سایز "1

shiralat

خرطومی فلکسی 30CM به KAS 60CM ضد زنگ سایز 3/4