شیلنگ ارتجاعی کاس

home home

شیلنگ ارتجاعی کاس

امتیاز

مدل سایز عکس قیمت رنگ جنس پی ان دبی طول خرید
شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 30-60cm 1/2 × 1/2 TheProduct 111،700 زرد مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L - - 30cm-60cm
شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 40-80cm 1/2 × 1/2 TheProduct 123،500 زرد مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L - - 40cm-80cm
شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 50-100cm 1/2 × 1/2 TheProduct 141،100 زرد مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L - - 50cm-100cm
شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 30-60cm 3/4 × 3/4 TheProduct 129،400 زرد مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L - - 30cm-60cm
شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 40-80cm 3/4 × 3/4 TheProduct 152،900 زرد مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L - - 40cm-80cm
شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 50-100cm 3/4 × 3/4 TheProduct 176،400 زرد مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L - - 50cm-100cm
شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 30-60cm "1 × "1 TheProduct 376،400 زرد مهره ها :آلیاژگالوانیزه .جنس بدنه استیل 304 L - - 30cm -60cm
شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 50-100cm "1 × "1 TheProduct 482،300 زرد مهره ها :آلیاژگالوانیزه .جنس بدنه استیل 304 L - - 50cm-100cm
شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 30-60cm
TheProduct

111،700 تومان

:قیمت

1/2 × 1/2

:سایز

زرد

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

30cm-60cm

:طول

:خرید

شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 40-80cm
TheProduct

123،500 تومان

:قیمت

1/2 × 1/2

:سایز

زرد

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

40cm-80cm

:طول

:خرید

شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 50-100cm
TheProduct

141،100 تومان

:قیمت

1/2 × 1/2

:سایز

زرد

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

50cm-100cm

:طول

:خرید

شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 30-60cm
TheProduct

129،400 تومان

:قیمت

3/4 × 3/4

:سایز

زرد

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

30cm-60cm

:طول

:خرید

شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 40-80cm
TheProduct

152،900 تومان

:قیمت

3/4 × 3/4

:سایز

زرد

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

40cm-80cm

:طول

:خرید

شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 50-100cm
TheProduct

176،400 تومان

:قیمت

3/4 × 3/4

:سایز

زرد

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج جنس بدنه: استیل 304 L

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

50cm-100cm

:طول

:خرید

شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 30-60cm
TheProduct

376،400 تومان

:قیمت

"1 × "1

:سایز

زرد

:رنگ

مهره ها :آلیاژگالوانیزه .جنس بدنه استیل 304 L

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

30cm -60cm

:طول

:خرید

شیلنگ ارتجاعی یک سر مهره یک سر مغزی KAS 50-100cm
TheProduct

482،300 تومان

:قیمت

"1 × "1

:سایز

زرد

:رنگ

مهره ها :آلیاژگالوانیزه .جنس بدنه استیل 304 L

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

50cm-100cm

:طول

:خرید