شیرآلات شیبه

home home

شیرآلات شیبه

مدل سایز عکس قیمت رنگ جنس خرید

شیر سینک شلنگ دار شیبه مدل اروند

- تصویر یک شیر سینک شلنگ دار شیبه مدل اروند 4،190،000 تومان کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر سینک شیبه مدل اروند

- تصویر یک شیر سینک شیبه مدل اروند 2،860،000 تومان کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر روشویی شیبه مدل اروند

- تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل اروند 2،550،000 تومان کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر دوش شیبه مدل اروند

- تصویر یک شیر دوش شیبه مدل اروند 3،570،000 تومان کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر توالت شیبه مدل اروند

- تصویر یک شیر توالت شیبه مدل اروند 2،760،000 تومان کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر سینک شیبه مدل البرز

- تصویر یک شیر سینک شیبه مدل البرز 2،190،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر روشویی شیبه مدل البرز

- تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل البرز 1،900،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر دوش شیبه مدل البرز

- تصویر یک شیر دوش شیبه مدل البرز 2،070،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر توالت شیبه مدل البرز

- تصویر یک شیر توالت شیبه مدل البرز 1،670،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر سینک شیبه مدل مهتاب

- تصویر یک شیر سینک شیبه مدل مهتاب 2،150،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر روشویی شیبه مدل مهتاب

- تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل مهتاب 2،020،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر دوش شیبه مدل مهتاب

- تصویر یک شیر دوش شیبه مدل مهتاب 2،680،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر توالت شیبه مدل مهتاب

- تصویر یک شیر توالت شیبه مدل مهتاب 2،010،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر سینک شیبه مدل آذر

- تصویر یک شیر سینک شیبه مدل آذر 1،650،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر روشویی شیبه مدل آذر

- تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل آذر 1،290،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر دوش شیبه مدل آذر

- تصویر یک شیر دوش شیبه مدل آذر 1،690،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر توالت شیبه مدل آذر

- تصویر یک شیر توالت شیبه مدل آذر 1،270،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر سینک شیبه مدل سپیدان

- تصویر یک شیر سینک شیبه مدل سپیدان 3،320،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر روشویی شیبه مدل سپیدان

- تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل سپیدان 2،400،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر دوش شیبه مدل سپیدان

- تصویر یک شیر دوش شیبه مدل سپیدان 3،530،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر توالت شیبه مدل سپیدان

- تصویر یک شیر توالت شیبه مدل سپیدان 2،830،000 تومان کروم ، سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر سینک شیبه مدل ماهور

- تصویر یک شیر سینک شیبه مدل ماهور 2،300،000 تومان کروم ، سفید کروم ، طلایی ، مشکی طلایی جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر روشویی شیبه مدل ماهور

- تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل ماهور 2،110،000 تومان کروم ، سفید کروم ، طلایی ، مشکی طلایی جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر دوش شیبه مدل ماهور

- تصویر یک شیر دوش شیبه مدل ماهور 2،380،000 تومان کروم ، سفید کروم ، طلایی ، مشکی طلایی جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر توالت شیبه مدل ماهور

- تصویر یک شیر توالت شیبه مدل ماهور 1،880،000 تومان کروم ، سفید کروم ، طلایی ، مشکی طلایی جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر سینک شیبه مدل ارکیده

- تصویر یک شیر سینک شیبه مدل ارکیده 3،380،000 تومان کروم ، سفید کروم ، طلا جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر روشویی شیبه مدل ارکیده

- تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل ارکیده 2،430،000 تومان کروم ، سفید کروم ، طلا جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر دوش شیبه مدل ارکیده

- تصویر یک شیر دوش شیبه مدل ارکیده 3،010،000 تومان کروم ، سفید کروم ، طلا جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر توالت شیبه مدل ارکیده

- تصویر یک شیر توالت شیبه مدل ارکیده 2،230،000 تومان کروم ، سفید کروم ، طلا جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر سینک شیبه مدل آناهید

- تصویر یک شیر سینک شیبه مدل آناهید 4،170،000 تومان سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر روشویی شیبه مدل آناهید

- تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل آناهید 3،590،000 تومان سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر دوش شیبه مدل آناهید

- تصویر یک شیر دوش شیبه مدل آناهید 3،830،000 تومان سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر توالت شیبه مدل آناهید

- تصویر یک شیر توالت شیبه مدل آناهید 3،170،000 تومان سفید کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر سینک شیبه مدل خزر

- تصویر یک شیر سینک شیبه مدل خزر 2،140،000 تومان کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر روشویی شیبه مدل خزر

- تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل خزر 1،820،000 تومان کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر دوش شیبه مدل خزر

- تصویر یک شیر دوش شیبه مدل خزر 2،680،000 تومان کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر توالت شیبه مدل خزر

- تصویر یک شیر توالت شیبه مدل خزر 1،770،000 تومان کروم جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر سینک شیبه مدل روژان

- تصویر یک شیر سینک شیبه مدل روژان 4،890،000 تومان کروم ، طلایی ، سفید طلا جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر روشویی شیبه مدل روژان

- تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل روژان 4،480،000 تومان کروم ، طلایی ، سفید طلا جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر دوش شیبه مدل روژان

- تصویر یک شیر دوش شیبه مدل روژان 4،980،000 تومان کروم ، طلایی ، سفید طلا جنس بدنه: آلیاژ برنج

شیر توالت شیبه مدل روژان

- تصویر یک شیر توالت شیبه مدل روژان 4،130،000 تومان کروم ، طلایی ، سفید طلا جنس بدنه: آلیاژ برنج
شیر سینک شلنگ دار شیبه مدل اروند
تصویر یک شیر سینک شلنگ دار شیبه مدل اروند

4،190،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر سینک شیبه مدل اروند
تصویر یک شیر سینک شیبه مدل اروند

2،860،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شیبه مدل اروند
تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل اروند

2،550،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر دوش شیبه مدل اروند
تصویر یک شیر دوش شیبه مدل اروند

3،570،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر توالت شیبه مدل اروند
تصویر یک شیر توالت شیبه مدل اروند

2،760،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر سینک شیبه مدل البرز
تصویر یک شیر سینک شیبه مدل البرز

2،190،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شیبه مدل البرز
تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل البرز

1،900،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر دوش شیبه مدل البرز
تصویر یک شیر دوش شیبه مدل البرز

2،070،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر توالت شیبه مدل البرز
تصویر یک شیر توالت شیبه مدل البرز

1،670،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر سینک شیبه مدل مهتاب
تصویر یک شیر سینک شیبه مدل مهتاب

2،150،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شیبه مدل مهتاب
تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل مهتاب

2،020،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر دوش شیبه مدل مهتاب
تصویر یک شیر دوش شیبه مدل مهتاب

2،680،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر توالت شیبه مدل مهتاب
تصویر یک شیر توالت شیبه مدل مهتاب

2،010،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر سینک شیبه مدل آذر
تصویر یک شیر سینک شیبه مدل آذر

1،650،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شیبه مدل آذر
تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل آذر

1،290،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر دوش شیبه مدل آذر
تصویر یک شیر دوش شیبه مدل آذر

1،690،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر توالت شیبه مدل آذر
تصویر یک شیر توالت شیبه مدل آذر

1،270،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر سینک شیبه مدل سپیدان
تصویر یک شیر سینک شیبه مدل سپیدان

3،320،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شیبه مدل سپیدان
تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل سپیدان

2،400،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر دوش شیبه مدل سپیدان
تصویر یک شیر دوش شیبه مدل سپیدان

3،530،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر توالت شیبه مدل سپیدان
تصویر یک شیر توالت شیبه مدل سپیدان

2،830،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر سینک شیبه مدل ماهور
تصویر یک شیر سینک شیبه مدل ماهور

2،300،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم ، طلایی ، مشکی طلایی

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شیبه مدل ماهور
تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل ماهور

2،110،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم ، طلایی ، مشکی طلایی

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر دوش شیبه مدل ماهور
تصویر یک شیر دوش شیبه مدل ماهور

2،380،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم ، طلایی ، مشکی طلایی

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر توالت شیبه مدل ماهور
تصویر یک شیر توالت شیبه مدل ماهور

1،880،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم ، طلایی ، مشکی طلایی

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر سینک شیبه مدل ارکیده
تصویر یک شیر سینک شیبه مدل ارکیده

3،380،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم ، طلا

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شیبه مدل ارکیده
تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل ارکیده

2،430،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم ، طلا

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر دوش شیبه مدل ارکیده
تصویر یک شیر دوش شیبه مدل ارکیده

3،010،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم ، طلا

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر توالت شیبه مدل ارکیده
تصویر یک شیر توالت شیبه مدل ارکیده

2،230،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، سفید کروم ، طلا

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر سینک شیبه مدل آناهید
تصویر یک شیر سینک شیبه مدل آناهید

4،170،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شیبه مدل آناهید
تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل آناهید

3،590،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر دوش شیبه مدل آناهید
تصویر یک شیر دوش شیبه مدل آناهید

3،830،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر توالت شیبه مدل آناهید
تصویر یک شیر توالت شیبه مدل آناهید

3،170،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

سفید کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر سینک شیبه مدل خزر
تصویر یک شیر سینک شیبه مدل خزر

2،140،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شیبه مدل خزر
تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل خزر

1،820،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر دوش شیبه مدل خزر
تصویر یک شیر دوش شیبه مدل خزر

2،680،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر توالت شیبه مدل خزر
تصویر یک شیر توالت شیبه مدل خزر

1،770،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر سینک شیبه مدل روژان
تصویر یک شیر سینک شیبه مدل روژان

4،890،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، طلایی ، سفید طلا

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شیبه مدل روژان
تصویر یک شیر روشویی شیبه مدل روژان

4،480،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، طلایی ، سفید طلا

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر دوش شیبه مدل روژان
تصویر یک شیر دوش شیبه مدل روژان

4،980،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، طلایی ، سفید طلا

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر توالت شیبه مدل روژان
تصویر یک شیر توالت شیبه مدل روژان

4،130،000 تومان

:قیمت

-

:سایز

کروم ، طلایی ، سفید طلا

:رنگ

جنس بدنه: آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

مشخصات و توضیحات درباره شیرآلات شیبه:

 

تاریخچه شیرآلات شیبه بر می گردد به نیم قرن پیش؛ که شرکت شیبه شروع به تولید محصولات باکیفیت با استاندارد های لازم کرد. شیرآلاتی که توسط شرکت شیبه تولید و عرضه می شود از استاندارد های BS و DIN و همچنین از گواهی مدیریت ISO سوئیس برخوردار می باشد

جنس بدنه شیرالات شیبه از آلیاژ برنج می باشد تا در برابر فشار و نوسانات آب و زنگ زدگی ، مقاومت بالایی داشته باشد. جنس دسته شیر هم از آلیاژ زاماک که از ترکیب مس و آلومینیوم می باشد ، هست که مانند آلیاژ برنج مقاومت بالایی نسبت به عامل های خرابی شیر دارد. کاتریج استفاده شده در شیرآلات شیبه از بهترین کاتریج های بازار می باشد که کیفیت بسیار بالایی را دارد

محبوبیت شیرآلات شیبه همان طور که میدانید ، کیفیت بسیار بالا ، از طراحی و هارمونی زیبا ، قیمت نسبتن مناسب ، تنوع بالا و خدمات بسیار عالی میباشد که در ادامه بیشتر می پردازیم

 

شیرآلات اهرمی شیبه

 

شیرآلات اهرمی شیبه یکی از انواع شیرآلات است که در بسیاری از نقاط و مکان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیرآلات با استفاده از یک اهرم کار می‌کنند و امکان کنترل جریان مایعات را فراهم می‌آورند.

 ساختار و اجزاء:
شیرآلات اهرمی شیبه معمولاً از موارد زیر تشکیل شده‌اند:

1. بدنه شیر (Body): قسمت اصلی شیر که جریان مایع را هدایت می‌کند.
2. اهرم (Lever): اهرمی که با استفاده از آن، شیر باز و بسته می‌شود.
3.صفحه یا دیسک (Disc): قطعه‌ای که درون بدنه قرار می‌گیرد و با حرکت اهرم، جریان مایع را باز یا بسته می‌کند.

عملکرد:
وقتی اهرم شیر را بچرخانید، صفحه یا دیسک درون بدنه شیر حرکت می‌کند و باعث می‌شود مایع بتواند عبور کند یا مسدود شود. شیرآلات اهرمی شیبه معمولاً برای کنترل جریان مایعات با فشار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مزایا:
1. کاربردی و ساده: نصب و استفاده از آنها نسبتاً آسان است.
2. مقاومت بالا: این شیرها معمولاً از مواد مقاوم ساخته شده‌اند و می‌توانند در شرایط فشار بالا و دمای بالا عملکرد خوبی داشته باشند.
3. قیمت مناسب: نسبت به برخی دیگر از شیرآلات، قیمت مناسب‌تری دارند.

معایب:
1. عدم دقت بالا: در برخی موارد، شیرآلات اهرمی شیبه نمی‌توانند با دقت بالایی جریان مایع را کنترل کنند.
2. نیاز به نگهداری: مانند همه تجهیزات، نیاز به نگهداری دوره‌ای دارند تا عملکرد بهینه را حفظ کنند.

 کاربردها:

شیرآلات اهرمی شیبه در بسیاری از صنایع مانند نفت و گاز، پتروشیمی، تصفیه‌خانه‌ها، سیستم‌های گرمایشی و خنک‌کننده و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در نهایت، انتخاب نوع شیر وابسته به نوع کاربرد، فشار کاری، دما و سایر شرایط محیطی است. شیرآلات اهرمی شیبه برای موارد خاصی طراحی شده‌اند و باید با توجه به نیازهای خاص پروژه استفاده شوند.

 

شیرآلات توکار شیبه

 

شیرآلات توکار شیبه از نوع دیگری از شیرآلات است که عمدتاً در سیستم‌هایی که نیاز به کنترل دقیق جریان دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیرها معمولاً برای تنظیم دقیق و یا کنترل جریان‌های کم فشار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ساختار و اجزا:

1. بدنه شیر (Body): قسمت اصلی که جریان مایع از طریق آن عبور می‌کند.
2. شیبه (Plug): یک قسمت مخروطی است که درون بدنه شیر قرار دارد.
3. دسته یا اهرم: از طریق آن شیبه چرخش پیدا می‌کند.

عملکرد:

شیرآلات توکار شیبه با چرخش شیبه (مخروطی) درون بدنه‌ی شیر عمل می‌کند. با چرخش دادن دسته، شیبه درون شیر حرکت می‌کند و میزان عبور مایع را کنترل می‌کند. این امکان را می‌دهد تا جریان را با دقت زیادی تنظیم کنید.

مزایا:

1. دقت بالا: می‌توان با دقت زیادی جریان مایع را تنظیم کرد.
2. عملکرد خوب در فشارهای پایین: این شیرها به خوبی در فشارهای نسبتاً پایین عمل می‌کنند.
3. نگهداری ساده: ساختار ساده‌ی این شیرها باعث می‌شود نگهداری آنها نسبتاً آسان باشد.

معایب:

1. نمی‌توان برای فشارهای بسیار بالا استفاده کرد: در فشارهای بسیار بالا، شیرآلات دیگری ممکن است مناسب‌تر باشند.
2. سایش: با توجه به حرکت مستمر شیبه درون شیر، ممکن است سایشی ایجاد شود.

کاربردها:

شیرآلات توکار شیبه عمدتاً در صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی، فرآورده‌های دارویی، واحدهای تصفیه و سایر صنایع که نیاز به کنترل دقیق جریان دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نهایت، شیرآلات توکار شیبه به دلیل دقت بالای خود در کنترل جریان، برای کاربردهای خاصی مانند تنظیم دقیق جریان مایعات یا گازها استفاده می‌شوند. انتخاب نوع شیر بستگی به نیازها و شرایط کاری دارد.

 

منابع:
http://shibeh.ir/
amazon.com