شیلنگ شیلان

home home

شیلنگ شیلان

امتیاز

مدل سایز عکس قیمت رنگ جنس PN DN طول خرید
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2 × H1/2 TheProduct 203،400 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 20CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2 × H1/2 TheProduct 217،600 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 30CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2 × H1/2 TheProduct 232،000 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 40CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2 × H1/2 TheProduct 247،400 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 50CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2 × H1/2 TheProduct 263،600 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 60CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2× H3/4 TheProduct 232،000 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 40CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M3/4 × H3/4 TheProduct 230،900 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 20CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M3/4 × H3/4 TheProduct 245،000 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 30CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M3/4 × H3/4 TheProduct 259،600 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 40CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M3/4 × H3/4 TheProduct 275،100 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 50CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M3/4 × H3/4 TheProduct 291،200 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 60CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M1/2 × H1/2 TheProduct 313،300 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 20CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M1/2 × H1/2 TheProduct 332،200 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 30CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M1/2 × H1/2 TheProduct 350،000 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 40CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M1/2 × H1/2 TheProduct 370،900 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 50CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M1/2 × H1/2 TheProduct 392،800 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 60CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M3/4 × H3/4 TheProduct 366،600 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 20CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M3/4 × H3/4 TheProduct 384،500 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 30CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M3/4 × H3/4 TheProduct 401،500 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 40CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M3/4 × H3/4 TheProduct 423،200 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 50CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M3/4 × H3/4 TheProduct 444،500 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 60CM
شیلنگ شیلان 18 M3/4 × H3/4 TheProduct 440،500 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 16 20CM
شیلنگ شیلان 18 M3/4 × H3/4 TheProduct 461،500 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 16 30CM
شیلنگ شیلان 18 M3/4 × H3/4 TheProduct 483،100 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 16 40CM
شیلنگ شیلان 18 M3/4 × H3/4 TheProduct 508،400 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 16 50CM
شیلنگ شیلان 18 M3/4 × H3/4 TheProduct 532،700 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 16 60CM
شیلنگ شیلان 20 "M1" × H1 TheProduct 690،800 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 17.5 20CM
شیلنگ شیلان 20 "M1" × H1 TheProduct 718،600 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 17.5 30CM
شیلنگ شیلان 20 "M1" × H1 TheProduct 747،200 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 17.5 40CM
شیلنگ شیلان 20 "M1" × H1 TheProduct 778،600 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 17.5 50CM
شیلنگ شیلان 20 "M1" × H1 TheProduct 809،000 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 17.5 60CM
شیلنگ شیلان 25 M1.1/4 × H1.1/4 TheProduct 1782100 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 23 30CM
شیلنگ شیلان 25 M1.1/4 × H1.1/4 TheProduct 1816200 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 23 40CM
شیلنگ شیلان 25 M1.1/4 × H1.1/4 TheProduct 1858600 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 23 50CM
شیلنگ شیلان 25 M1.1/4 × H1.1/4 TheProduct 1901500 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 23 60CM
شیلنگ شیلان 30 M1.1/2 × H1.1/2 TheProduct _ تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 32 30CM
شیلنگ شیلان 30 M1.1/2 × H1.1/2 TheProduct 4634600 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 32 40CM
شیلنگ شیلان 30 M1.1/2 × H1.1/2 TheProduct 5006100 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 32 50CM
شیلنگ شیلان 30 M1.1/2 × H1.1/2 TheProduct 5376800 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 32 60CM
شیلنگ شیلان 40 "M2" × H2 TheProduct _ تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 41 30CM
شیلنگ شیلان 40 "M2" × H2 TheProduct _ تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 41 40CM
شیلنگ شیلان 40 "M2" × H2 TheProduct _ تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 41 50CM
شیلنگ شیلان 40 "M2" × H2 TheProduct 7369300 تومان استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 41 60CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

203،400 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

217،600 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

232،000 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

247،400 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

263،600 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

232،000 تومان

:قیمت

M1/2× H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

230،900 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

245،000 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

259،600 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

275،100 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

291،200 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

313،300 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

332،200 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

350،000 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

370،900 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

392،800 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

366،600 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

384،500 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

401،500 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

423،200 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

444،500 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 18
TheProduct

440،500 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

16

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 18
TheProduct

461،500 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

16

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 18
TheProduct

483،100 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

16

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 18
TheProduct

508،400 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

16

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 18
TheProduct

532،700 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

16

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 20
TheProduct

690،800 تومان

:قیمت

"M1" × H1

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

17.5

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 20
TheProduct

718،600 تومان

:قیمت

"M1" × H1

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

17.5

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 20
TheProduct

747،200 تومان

:قیمت

"M1" × H1

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

17.5

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 20
TheProduct

778،600 تومان

:قیمت

"M1" × H1

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

17.5

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 20
TheProduct

809،000 تومان

:قیمت

"M1" × H1

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

17.5

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 25
TheProduct

1782100 تومان

:قیمت

M1.1/4 × H1.1/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

23

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 25
TheProduct

1816200 تومان

:قیمت

M1.1/4 × H1.1/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

23

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 25
TheProduct

1858600 تومان

:قیمت

M1.1/4 × H1.1/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

23

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 25
TheProduct

1901500 تومان

:قیمت

M1.1/4 × H1.1/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

23

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 30
TheProduct

_ تومان

:قیمت

M1.1/2 × H1.1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

32

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 30
TheProduct

4634600 تومان

:قیمت

M1.1/2 × H1.1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

32

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 30
TheProduct

5006100 تومان

:قیمت

M1.1/2 × H1.1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

32

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 30
TheProduct

5376800 تومان

:قیمت

M1.1/2 × H1.1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

32

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 40
TheProduct

_ تومان

:قیمت

"M2" × H2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

41

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 40
TheProduct

_ تومان

:قیمت

"M2" × H2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

41

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 40
TheProduct

_ تومان

:قیمت

"M2" × H2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

41

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 40
TheProduct

7369300 تومان

:قیمت

"M2" × H2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

41

:دبی

60CM

:طول

:خرید

 

درباره شلنگ شیلان

 

شرکت شیلان ، یکی از بزرگ ترین شرکت ها میباشد که در زمینه تولید شلنگ حصیری ، شیر پیسوار و شیر پکیج در حال فعالیت است. حال ما در این مقاله قرار است به شلنگ حصیری این برند محبوب و باکیفیت بپردازیم؛ با ما همراه باشید.

 

شلنگ حصیری شیلان ، محبوب ترین و باکیفیت ترین شلنگ در بازار میباشد که از فروش بسیار بالایی برخوردار است. این محصول در بیشتر پروژه های مدرن کشور به دلیل کیفیت بسیار بالا در حال استفاده میباشد. همچنین مشاهده شیر پیسوار شیلان توصیه می شود

 

جنس بدنه شیلنگ شیلان

 

در ادامه به چگونگی کیفیت جنس محصول می پردازیم:

جنس حصیر های بدنه شیلنگ شیلان از استیل 304L میباشد که در برابر فشار و زنگ زدگی مقاومت بالایی را دارد

از آلیاژ برنج در مهره ها و رزوه های این محصول به کار رفته که همان طور می دانید آلیاژ برنج از مقاومت بسیار بالایی نیز در برابر فشار ، نوسانات و زنگ زدگی برخوردار است.

تیوپ داخلی برخورداری از EPDMPEX  که این ای پی دی ام غیر قابل ترکیب شدن ، ضد رسوب گذاری و باکتری و همچنین ضد فرسودگی شیلنگ است.همچنین توصیه می شود مطلب شیرپکیج شیلان را مطالعه کنید.

 

شیلنگ پکیج (فن کویل) شیلان

 

ابتدا باید گفت که از شلنگ فن کوئل همان طور که میدانید در پکیج ، تانکر های آب و نیز آب گرمکن مورذ استفاده قرار میگیرد.حال شرکت شیلان شلنگ فن کویل را به سه مدل تولید و عرضه میکند که عبارتند از:

 

 شیلنگ جیگانت (شیلان 13)

 

این مدل شلنگ شیلان از قطر داخلی ، خارجی و قیمت کمتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار است؛ بطوری که قطر داخلی 14 و قطر خارجی 19/5 میباشد که فروش بالایی نسبت به مدل های دیگر دارد

 

شیلنگ مینی فیلبر (شیلان 15)

 

این مدل از شیلنگ شیلان ، قطر داخلی 16/3 و قطر خارجی 22/5 میباشد که همان طور میدانید قیمت بالاتری نسبت به مدل قبلی دارد و اینکه از لحاظ فروش بین این مدل ها ، از فروش پایین تری نسبت به دو مدل برخوردار است

 

 شیلنگ فیلبر (شیلان 18)

 

این مدل نسبت به مدل دوم ، فروش بالایی دارد و قطر داخلی 20 و قطر خارجی 27 میباشد که قیمت آن از همه مدل های معرفی شده ، بالاتر است

 

 فقط یک چیزقابل ذکر است که هر سه مدل شیلنگ فن کویل شیلان ، از یک جنس و کیفیت میباشد؛ و هر سه مدل قابلیت مقاومت در برابر آب شهری را دارند و اگر میخواهید به صرفه خرید کنید ، مجموعه ما به شما شیلنگ جیگانت (شیلان 13) را پیشنهاد میکند.

 

لیست قیمت شیلنگ های شیلان

 

شاید براتون سوال باشد که قیمت به روز انواع مدل های شیلنگ شیلان را در سایز و اندازه های مختلف از کجا در بیاریم! مجموعه ما تمام تلاش خود را میکند تا تمام قیمت های محصولات شیلان ، کاس ترکیه ، گلپایگان و… را دقیق و به روز در وب سایت بگذارد. بنابراین می توانید لیست قیمت شیلنگ های شیلان را از صفحه لیست قیمت محصولات لوازم بهداشتی ساختمان و یا از جدول بالا همین صفحه مشاهده کنید.

 

نمایندگی محصولات شیلان

 

مجموعه تاسیساتی و بهداشتی لوازم ساختمان با بیش از 20 سال نمایندگی محصولات شیلان ، اولین نماینده میباشد که انواع محصولات شیلان را با بهترین قیمت و خدمات بازار و همچنین همراه با تخفیف ویژه به سراسر کشور عرضه مینماید.

 

خلاصه و چکیده مقاله

 

جهت سفارش محصولات شیلنگ شیلان توصیه میکنیم که این محصول را از وب سایت ما سفارش دهید همچنین می توانید با تماس تلفنی محصول مورد نظر خود را سفارش دهید.