شیلنگ شیلان

home home

شیلنگ شیلان

امتیاز

مدل سایز عکس قیمت رنگ جنس پی ان دبی طول خرید
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2 × H1/2 TheProduct 203،400 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 20CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2 × H1/2 TheProduct 217،600 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 30CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2 × H1/2 TheProduct 232،000 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 40CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2 × H1/2 TheProduct 247،400 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 50CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2 × H1/2 TheProduct 263،600 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 60CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M1/2× H3/4 TheProduct 232،000 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 40CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M3/4 × H3/4 TheProduct 230،900 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 20CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M3/4 × H3/4 TheProduct 245،000 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 30CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M3/4 × H3/4 TheProduct 259،600 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 40CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M3/4 × H3/4 TheProduct 275،100 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 50CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت) M3/4 × H3/4 TheProduct 291،200 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 10.8 60CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M1/2 × H1/2 TheProduct 313،300 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 20CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M1/2 × H1/2 TheProduct 332،200 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 30CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M1/2 × H1/2 TheProduct 350،000 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 40CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M1/2 × H1/2 TheProduct 370،900 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 50CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M1/2 × H1/2 TheProduct 392،800 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 60CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M3/4 × H3/4 TheProduct 366،600 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 20CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M3/4 × H3/4 TheProduct 384،500 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 30CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M3/4 × H3/4 TheProduct 401،500 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 40CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M3/4 × H3/4 TheProduct 423،200 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 50CM
شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15 M3/4 × H3/4 TheProduct 444،500 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 12.5 60CM
شیلنگ شیلان 18 M3/4 × H3/4 TheProduct 440،500 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 16 20CM
شیلنگ شیلان 18 M3/4 × H3/4 TheProduct 461،500 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 16 30CM
شیلنگ شیلان 18 M3/4 × H3/4 TheProduct 483،100 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 16 40CM
شیلنگ شیلان 18 M3/4 × H3/4 TheProduct 508،400 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 16 50CM
شیلنگ شیلان 18 M3/4 × H3/4 TheProduct 532،700 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 16 60CM
شیلنگ شیلان 20 "M1" × H1 TheProduct 690،800 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 17.5 20CM
شیلنگ شیلان 20 "M1" × H1 TheProduct 718،600 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 17.5 30CM
شیلنگ شیلان 20 "M1" × H1 TheProduct 747،200 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 17.5 40CM
شیلنگ شیلان 20 "M1" × H1 TheProduct 778،600 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 17.5 50CM
شیلنگ شیلان 20 "M1" × H1 TheProduct 809،000 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 17.5 60CM
شیلنگ شیلان 25 M1.1/4 × H1.1/4 TheProduct 1782100 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 23 30CM
شیلنگ شیلان 25 M1.1/4 × H1.1/4 TheProduct 1816200 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 23 40CM
شیلنگ شیلان 25 M1.1/4 × H1.1/4 TheProduct 1858600 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 23 50CM
شیلنگ شیلان 25 M1.1/4 × H1.1/4 TheProduct 1901500 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 23 60CM
شیلنگ شیلان 30 M1.1/2 × H1.1/2 TheProduct _ استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 32 30CM
شیلنگ شیلان 30 M1.1/2 × H1.1/2 TheProduct 4634600 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 32 40CM
شیلنگ شیلان 30 M1.1/2 × H1.1/2 TheProduct 5006100 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 32 50CM
شیلنگ شیلان 30 M1.1/2 × H1.1/2 TheProduct 5376800 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 32 60CM
شیلنگ شیلان 40 "M2" × H2 TheProduct _ استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 41 30CM
شیلنگ شیلان 40 "M2" × H2 TheProduct _ استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 41 40CM
شیلنگ شیلان 40 "M2" × H2 TheProduct _ استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 41 50CM
شیلنگ شیلان 40 "M2" × H2 TheProduct 7369300 استیل مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L 16 41 60CM
شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

203،400 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

217،600 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

232،000 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

247،400 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

263،600 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

232،000 تومان

:قیمت

M1/2× H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

230،900 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

245،000 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

259،600 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

275،100 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ فن کوئل شیلان 13 (جیگانت)
TheProduct

291،200 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

10.8

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

313،300 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

332،200 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

350،000 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

370،900 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

392،800 تومان

:قیمت

M1/2 × H1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

366،600 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

384،500 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

401،500 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

423،200 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ مینی فیلبر شیلان 15
TheProduct

444،500 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

12.5

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 18
TheProduct

440،500 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

16

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 18
TheProduct

461،500 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

16

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 18
TheProduct

483،100 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

16

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 18
TheProduct

508،400 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

16

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 18
TheProduct

532،700 تومان

:قیمت

M3/4 × H3/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

16

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 20
TheProduct

690،800 تومان

:قیمت

"M1" × H1

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

17.5

:دبی

20CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 20
TheProduct

718،600 تومان

:قیمت

"M1" × H1

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

17.5

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 20
TheProduct

747،200 تومان

:قیمت

"M1" × H1

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

17.5

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 20
TheProduct

778،600 تومان

:قیمت

"M1" × H1

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

17.5

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 20
TheProduct

809،000 تومان

:قیمت

"M1" × H1

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

17.5

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 25
TheProduct

1782100 تومان

:قیمت

M1.1/4 × H1.1/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

23

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 25
TheProduct

1816200 تومان

:قیمت

M1.1/4 × H1.1/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

23

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 25
TheProduct

1858600 تومان

:قیمت

M1.1/4 × H1.1/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

23

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 25
TheProduct

1901500 تومان

:قیمت

M1.1/4 × H1.1/4

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

23

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 30
TheProduct

_ تومان

:قیمت

M1.1/2 × H1.1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

32

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 30
TheProduct

4634600 تومان

:قیمت

M1.1/2 × H1.1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

32

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 30
TheProduct

5006100 تومان

:قیمت

M1.1/2 × H1.1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

32

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 30
TheProduct

5376800 تومان

:قیمت

M1.1/2 × H1.1/2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

32

:دبی

60CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 40
TheProduct

_ تومان

:قیمت

"M2" × H2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

41

:دبی

30CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 40
TheProduct

_ تومان

:قیمت

"M2" × H2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

41

:دبی

40CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 40
TheProduct

_ تومان

:قیمت

"M2" × H2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

41

:دبی

50CM

:طول

:خرید

شیلنگ شیلان 40
TheProduct

7369300 تومان

:قیمت

"M2" × H2

:سایز

استیل

:رنگ

مهره ها: آلیاژ برنج ، بدنه: استیل 304 L

:جنس

16

:پی ان

41

:دبی

60CM

:طول

:خرید